Từ vựng tiếng anh lớp 5 chương trình mới

      263

Từ vựng Tiếng Anh lớp 5 cập nhật theo công tác new nhất

Lớp 5 là 1 trong tiến độ siêu đặc biệt quan trọng trong quy trình học Tiếng Anh của tthấp, quan trọng đặc biệt về điều tỉ mỷ cải thiện vốn từ bỏ vựng. Từ vựng, tương tự như một cách thức, trong suốt lộ trình học tập chuyên nghiệp tự chuyên gia, hay từ hỗ trợ tư vấn viên để giúp đỡ tphải chăng phát huy buổi tối đa tiềm năng của bản thân, cùng giành được công dụng cao nhất vào quá trình học hành. Hiểu được trung bình đặc biệt đó, cũng như nhằm mục tiêu hỗ trợ mối cung cấp tài liệu xem thêm chính thống đáng tin cậy, chúng tôi xin phép được gửi đến các bậc prúc huynh, quý thầy cô, cùng các em học viên tổng vừa lòng tự vựng Tiếng Anh lớp 5 theo chương trình mới.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 5 chương trình mới

Unit 1: What’s your address?

What’s your address?Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?
Where are you from ?Bạn đến từ đâu?
What’s your village lượt thích ?Quê của người sử dụng ra làm sao ?
Who vày you live sầu with ?quý khách sinh sống cùng với ai ?
I live with….Tôi sống với
lanengóc ngách, đường nhỏ.
village roadđường làng
streetphố
flatcăn uống hộ
first/ second/…floortầng một/hai/…
hometownquê nhà
big & busylớn cùng bận rộn
far and quietxa với im bình
large and crowdedrộng lớn với đông đúc
small & beautiful.nhỏ dại và xinc đẹp
*

Unit 5: Where will you be this weekover ?

Where will you be this weekend?quý khách sẽ đi đâu vào vào buổi tối cuối tuần này ?
What will you vì chưng ?quý khách hàng vẫn làm cái gi ?
I have sầu lớn study.Tôi phải học tập bài bác.
at homengơi nghỉ nhà
in the countrysidesinh sống vùng quê
on the beach.trên bãi biển
at school.sinh hoạt trường
by the sea.mặt bến bãi biển
explore the cavestò mò hầu như hang động
take a boat trip around the islands.du lịch bằng thuyền xung quanh những hòn đảo
build s& castles on the beach.xây các thành tháp mèo bên trên kho bãi biển
swyên in the sea.bơi lội trên biển khơi.

Bài tập ôn tập về ngữ pháp với tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5

I. Chọn giải đáp đúng

1. He tried to join the army but he was…………because of his poor health.

a. tried out b. put out c. turned off d. turned down

2. Where ………..all this morning? It’s nearly midday.

a. were you b. are you c. have you been d. are you being

3. I will do anything but …………..the dishes. a. wash b. to lớn wash c. washing d. will wash

4. ………………you mention it, I vì remember the accident.

a. if only b. now that c. no matter d. so that

5. We’re late , I expect the film………….by the time we get to lớn the theatre.

a. have started b. will start c. will be start d. will have start

6. ……………will Mr. Brown be able lớn regain control of the company.

a. with hard working b. in spite of his hard work c. only if he work hard d. only with hard work

7. Having been asked to speak at the conference, ………………. . a. some notes were prepared for Dr. Clark b. some notes were prepared by Dr. Clark c. Dr. Clark prepared some notes d. the members were pleased lớn hear Dr. Clark

8. I remember ………..hlặng say the grass needed …………. .

a. hearing/cutting b. hearing/ lớn cut c. lớn hear/ to lớn be cut d. lớn hear/ cutting9. I wish ………..me a new one instead of having it ……………as you did.

a. would give/ khổng lồ repair b. gave / khổng lồ repair c. had given/ to lớn be repair d. had given/ repaired

10. The boy could not find his six-pence anywhere………..get his arm out.

a. nor could be b. nor he could c. neither he could d. either he could not

11. Had he not been so busy taking the diamonds, he ………….the blow.

a. would feel b. had been feeling c. had left d. would have left

12. The construction of the new road is…………..winning the support of local residents.

a. thanks khổng lồ b. reliant on c. dependent on d. Responsible

13. No matter how angry he was, he would never …………..to violence.

a. resolve sầu b. resource c. exert d. Resort

14. After leaving school, Nigel decided to…………in the army. a. enlist b. enroll c. register d. Sign

15. ………………a fire, khách sạn guests are asked lớn remain calm.

a. as a result of b. in the sự kiện of c. by reason of d. in the time of16. When I went into dining room next morning, the………………of the dinner were still on the table.

a. remains b. results c. remnants d. Relics

17. I will keep you application …………..tệp tin for the time being.

a. in b. with c. on d. at

18. She……………. wanted a house overlooking the sea.

a. particularly b. strongly c. essentially d. Extremely

19. For centuries Rome was the ……………power in the Mediterranean.

a. utmost b. superlative sầu c. overruling d. supreme

đôi mươi. I couldn’t tell what time it was because workman had removed the……….of the cloông chồng.

a. hands b. pointers c. arms d. Fingers

21. Supposing I …………..to agree to lớn your request, how vì chưng you think the other students would feel? a. would b. am c. were d. Could

22. I hope you won’t take ………………if I tell you the truth. a. annoyance b. offence c. resentment d. irritation

23. His failure………..great disappointed to lớn his parents. a. forced b. made c. caused d. Provided

24. While politicians argue about nuclear weapons, ordinary people are simply concern …………… staying alive sầu.

a. of b. with c. for d. In

25. I’ so tired that I can take…………..what you’re saying. a. up b. out c. in d. On

26. The Committee took just thirty minutes lớn ……………the conclusion that action was necessary.

a. judge b. make c. decide d. Reach

27. After his girlfriend left hyên, George determined never………….in love again.

a. to lớn fall b. falling c. for to fall d. having fallen

28. Few pleasures will be equal………….of a cool drink on a hot day. a. it b. hat c. such d. This

29. He phoned to tell me that he couldn’t come tomorrow because he …………to lớn the dentist.

a. had gone b. was going c. would go d. went

30. …………..his advice, I would never have got the job.

a. except b. apart from c. but for d. as for


II. Hoàn thành câu

1. Hỏi ai đó tới từ đâu:

Where are you ……………………….. ? – I ……………………….. from Vietnam……………………….. is he/she from? – He/She ……………………….. from England

2. Hỏi một bạn là ai: Đây / Kia là ai?

……………………….. is this/ that? – This / That ……………………….. Linda.

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

How ……………………….. are you? – I am ……………………….. years old.

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: khi như thế nào cho sinh nhật của….? Đó là vào tháng….

When is your ………………………..? – It’s ……………………….. June.

5. Chúc mừng ngày sinc nhật:

……………………….. birthday, Mai.

6. Cám ơn cùng bình luận ý kiến: Cám ơn. / Không bao gồm gì.

Thanks (Thank you) – You are …………………………

7. Xin lỗi cùng đánh giá ý kiến: Xin lỗi! Không sao.

I’m ………………………… – ……………………….. at all.

Xem thêm: Cách Làm Muối Ruốc Sả Huế Món Ăn Ngon Dân Dã Tuyệt Vời, Cách Làm Muối Ruốc Sả Chuẩn Vị Huế Dân Dã Đậm Đà

8. Mời cần sử dụng thức ăn uống và trang bị uống: Mời chúng ta dùng….nhé?

Would you ……………………….. some milk? – Yes, …………………………/ No, …………………………

9. Diễn tả khả năng: Quý Khách có thể …….?

……………………….. you swim? – Yes, I …………………………

Can ……………………….. dance? – No, I …………………………

10. Giới thiệu thương hiệu những đồ gia dụng vật: Đây là những…./ Kia là những…..

These/ Those ……………………….. school bags.

11. Định địa chỉ của vật: Chúng ớ trong/ trên….

They are ……………………….. the box. / They are ……………………….. the table.

12. Hỏi đáp con số đếm được: Có bao nhiêu……? / Có 1,2,3,….

How ……………………….. pencils are there? – There …………….. one./ There ……….. two/ three…

13. Đoán thù sở trường về một môn học: ( ….có mê thích môn … không?)

Do you ……………………….. Math? – Yes, ……………………….. vị./ No, I …………………………

14. Hỏi đáp về những môn học tập ưa thích:

What ……………………….. do you like? – I ……………………….. English..

15. Hỏi đáp về các môn học trong ngày: Hôm nay……học tập những môn gì?Hôm ni học môn…

What subject vị you ……………………….. today?- I have English ……………………….. Art.

16. Hỏi đáp về nguyên nhân mếm mộ một môn học : Vì sao … ưa thích môn…? Bởi vì…..thích…

Why bởi you ……………………….. Music? – ……………………….. I like lớn sing.

17. Hỏi đáp về định kỳ học một môn trong tuần: lúc nào …. học môn……? … học tập nó vào thứ…..

When ……………………….. you have sầu English? – I have sầu it ……………………….. Wednesday

và Thursday.

III. Viết lại câu

1. Where / from / are/ you?

………………………………………………………………………………………

2. These/ bags/ are /school.

………………………………………………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.

………………………………………………………………………………………

4. subject/ What’s /your /favorite?

………………………………………………………………………………………

5. I/ English / and / Art/ have sầu.

………………………………………………………………………………………

6. you / have /vày / When /English?

………………………………………………………………………………………

7. birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

8. you/ like/ Do/ Math?

………………………………………………………………………………………

9. dance/ I / can’t.

………………………………………………………………………………………

10. birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I.

1D11D21C
2C12C22B
3A13D23C
4B14A24B
5D15B25C
6D16A26D
7C17C27A
8A18A28B
9D19D29B
10A20A30C

II.

1. Where are youfrom? Iamfrom Vietnam

Whereis he/she from? – He/Sheisfrom England

2.Whois this/ that? – This / ThatisLinda.

3. Howoldare you? – I amtenyears old.

4. When is yourbirthday? – It’sinJune.

5.Happybirthday, Mai.

6.Thanks (Thank you) – You arewelcome

7. I’msorry–Notat all.

8. Would youlikesome milk? – Yes,please/ No,thanks

9.Canyou swim? – Yes, Ican

Canyoudance? – No, Ican’t

10. These/ Thoseareschool bags.

11. They areinthe box. / They areonthe table.

12.Howmanypencils are there? – Thereisone./ Therearetwo/ threepencils

13. Do youlikeMath? – Yes,Ibởi./ No, Idon’t

14. Whatsubjectdo you like? – IlikeEnglish

15. What subject do youhavetoday?- I have EnglishandArt.

16. Why bởi vì youlikeMusic? –BecauseI lượt thích khổng lồ sing.

17. Whendoyou have sầu English? – I have sầu itonWednesday & Thursday.

III.

1. Where are you from?

2. These are school bags.

3. They are in the box.

4. What’s your favorite subject?

5. I have sầu English & Art or I have sầu Art & English.

6. When bởi vì you have English?

7. When is your birthday?

8. Do you like Math?

9. I can’t dance.

10. When is your birthday?

Tổng hòa hợp từ bỏ vựng cùng cấu trúc ngữ pháp giờ Anh lớp 5 học tập kì 2

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
sick/sik/ốm
pain/pein/đau
headache/’hedak/nhức đầu
toothache/’tu:θeik/nhức răng
earache/’iəreik/đau tai
stomach-ache/’stʌməkeik/nhức dạ dày
backache/’bækeik/nhức lưng
sore throat/sɔ: θrəʊt/đau họng
fever/’fi:və/sốt
cold/kəʊld/cảm lạnh
cough/kɔ:f/ho
go lớn the doctor/gəʊ tu: ðə ‘dɒktə/đi khám bác sĩ
go khổng lồ the dentist/gəʊ tu: ðə ‘dentist/đi kiểm tra sức khỏe nha sĩ
go to lớn the hospital/gəʊ tu: ðə ‘hɒspitl/đến dịch viện
take a rest/teik ei rest/ngủ ngơi
carry heavy thing/’kæri ‘hevi θiŋ/có vác đồ gia dụng nặng
take a shower/teik ei ‘∫aʊə/tắm
keep nail clean/ki:p neil kli:n/giữ lại móng tay không bẩn sẽ
ambulance/’æmbjʊləns/xe cứu giúp thương

II. GRAMMAR

1.Hỏi với vấn đáp về vụ việc sức khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Hỏi cùng trả lời về vụ việc sức mạnh của bạn:What’s the matter with you?- Quý Khách bị làm sao vậy?I have + a/an + (health problem).- Mình bị + (vụ việc sức khỏe).Hỏi với vấn đáp về sức mạnh của người nào đó:What’s the matter with + O?- Ai đó bị làm sao vậy ?S + have/has + a/an + (health problem).- Ai đó bị + vấn đề sức mạnh.What’s the matter with you?- Bạn bị làm thế nào vậy?I have sầu a toothache- Mình bị nhức răng.What’s the matter with him?- Anh ấy bị sao vậy ?He has a backache- Anh ấy bị đau nhức sườn lưng.

2. Đưa ra lời khuim về sức khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Đưa ra lời khuyên về sức mạnh của bạn:You should take some aspirins.
S+should/ had better +V-inf– Cậu cần uống dung dịch.
– Ai nên làm cái gi.She had better go to lớn see the dentist.
– Chị ấy yêu cầu đi gặp nha sĩ.

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
fire/’faiə/lửa
knife/naif/nhỏ dao
hotline for help/kɒ:l fə help/dựa vào góp đỡ
stove/stəʊv/bếp
match/’mæt∫/que diêm
scissors/’sizəz/cái kéo
tool/tu:l/dụng cụ
helmet/’helmit/nón bảo hiểm
stair/steə/cầu thang
balcony/’bælkəni/ban công
touch/tʌt∫/đụng vào
hold/həʊld/cầm
bite/bait/cắn
scratch/skræt∫/cào
fall/fɔ:l/ngã
break/breik/gãy
roll off/’rəʊl ɔ:f/lnạp năng lượng xuống
cut yourself/kʌt jɔ:’self/bị đứt (tay)
get a burn/get ei bɜ:n/bị bỏng
start a fire/’stɑ:t ei ‘faiə/gây ra đám cháy
avoid/ə’vɔid/rời xa

II. GRAMMAR

Cảnh báo về tai nạn thương tâm rất có thể xảy ra; Lý vị ai đó cấm kị gì.

Cấu trúcVí dụ
Chình họa báo về tai nạn đáng tiếc rất có thể xẩy ra và phương pháp đáplại:Don’t + Verb!- Đừng + Động từOK, I won’t.- Được rồi, bản thân sẽ không có tác dụng đâu.Hỏi và trả lời nguyên do ai kia không nên làm gì:Why shouldn’t + Subject + Verb?-Tại sao + Chủ ngữ + Không phải + Động từ?Because + Subject + May + Verb.- Bởi vì chưng + Chủ ngữ + cũng có thể + Động từ bỏ.Don’t touch me the stove!-Đừng va vào bếp!OK, I won’t.-Được rồi, bản thân sẽ không còn có tác dụng đâu.Why shouldn’t he ride his xe đạp too fast?-Tại sao anh ấy tránh việc đi xe cộ quánhanh?Because he may fall & break his arm.-Bởi vày anh ấy hoàn toàn có thể bị trượt ngã gãy tay.