Từ điển việt hàn quốc

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển việt hàn quốc

*
*
*

Từ điển Hàn Việt.Korean-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra tự điển thuận tiện khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : tự điển auto
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển cam kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ điển laptop
descriptor dictionary : tự điển miêu tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : máy tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu quanh đó
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : từ điển sản phẩm
main dictionary : từ bỏ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển đưa vị
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Có Nên Mua Loa Goldsound - Đánh Giá Loa Goldsound W60: Nên Mua Hay Không

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish