Top 10 từ điển tiếng anh lớp 5 hay và mới nhất

      49

Học giờ Anh sớm hay cho hiệu quả cao, trẻ em học cấp tốc và ghi nhớ thọ hơn. Với cỗ từ vựng giờ Anh lớp 5 cùng văn bản chắt lọc vị losingravidos.com dưới đây, bố mẹ sẽ mua một cơ chế hữu ích, giúp các bé bỏng có được vốn từ đầy đủ theo chủ điểm và ráng được các cấu tạo câu hay dùng trong tiếp xúc hàng ngày.

Bạn đang xem: Top 10 từ điển tiếng anh lớp 5 hay và mới nhất

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 1

Học kỳ 1 với 10 unit chuyển phiên quanh những chủ đề độc đáo về cuộc sống xung quanh sẽ cung ứng cho các bé bỏng kho tự vựng và chủng loại câu nhiều dạng.

Unit 1.What's your address?

Trong Unit 1, các bé nhỏ sẽ học những từ vựng về nhà đề nơi chốn và địa chỉ, giúp các bé nhỏ miêu tả được địa điểm mình đang sống hoặc quê nhà của mình.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Nơi chốn

hometown

həʊm.taʊn

quê hương

pretty

ˈprɪt.i

đẹp

quite

kwaɪt

yên tĩnh

modern

ˈmɒd.ən

hiện đại

crowded

ˈkraʊ.dɪd

đông đúc

Địa chỉ

address

əˈdres

địa chỉ

flat

flæt

căn hộ

floor

flɔːr

tầng

lane

leɪn

ngõ

Video losingravidos.com phía dẫn:

Mẫu thắc mắc nơi chốn

Các bé sẽ làm cho quen với việc hỏi và vấn đáp về địa chỉ của bản thân - chủng loại câu rất có lợi trong cuộc sống hàng ngày.

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What’s your address?

I live in + place

Địa chỉ của người tiêu dùng là gì?

What’s the … like?

It’s + adj

Nơi đó cố gắng nào?

Video losingravidos.com phía dẫn:

Unit 2.I always get up early. What about you ?

Unit 2 sẽ cung ứng cho các bạn nhỏ tuổi nhóm từ bắt đầu và mẫu thắc mắc đáp về vận động hàng ngày. Những từ chỉ tần suất đi kèm sẽ giúp các bé nhỏ diễn tả câu nhiều chủng loại và đúng đắn hơn.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ hoạt động

do morning exercise

/də/ /ˈmɔː.nɪŋ//ˈek.sə.saɪz/

tập thể dục buổi sáng

brush my teeth

/brʌʃ//maɪ//tiːθ/

đánh răng

wash the face

/wɒʃ//ðiː//feɪs/

rửa mặt

surf the internet

/sɜːf//ðiː//ˈɪn.tə.net/

lướt internet

look for information

/lʊk//fɔːr/ /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/

tìm kiếm thông tin

have a project

/hæv//ə//ˈprɒdʒ.ekt/

làm dự án

Từ chỉ tần suất

always

/ˈɔːl.weɪz/

luôn luôn

usually

/ˈjuː.ʒu.ə.li/

thông thường

often

/ˈɒf.ən/

thường xuyên

sometimes

/ˈsʌm.taɪmz/

thỉnh thoảng

Video losingravidos.com phía dẫn:

Mẫu câu hỏi về bạn thường làm cho gì/ tần suất

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What bởi you do…?

S + V + O

Bạn thường làm cái gi …..?

How often …?

I+ always/usually/often/sometimes + ….

Bạn thao tác đó tiếp tục không?

Tôi thường xuyên/ luôn luôn/ thỉnh thoảng + đụng từ

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 3. Where did you go on holiday?

Unit 3 sẽ xuất hiện thêm thế giới về các địa danh cho chúng ta nhỏ, giúp các bé có thể biểu đạt kỳ ngủ của mình. Đồng thời, các nhỏ nhắn sẽ được học tập về các loại phương tiện giao thông, giúp những con hoàn toàn có thể trần thuật về kiểu cách mình đi mang lại những vị trí đã học.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Kỳ nghỉ

ancient town

/ˈeɪn.ʃənt/ /taʊn/

thị trấn cổ

province

/ˈprɒv.ɪns/

tỉnh

imperial city

/ɪmˈpɪə.ri.əl//ˈsɪt.i/

cố đô

island

/ˈaɪ.lənd/

đảo

Phương tiện đi lại

bus

/bʌs/

xe buýt

train

/treɪn/

tàu hỏa

airport

/ˈeə.pɔːt/

sân bay

railway

/ˈreɪl.weɪ/

đường sắt

coach

/kəʊtʃ/

xe ngựa

Mẫu câu về kỳ nghỉ

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Where do you go on holiday?

I go lớn + N ( destination)

Bạn đi đâu vào kỳ du lịch ?

How did you get there?

I went there by + N (vehicle)

Bạn cho đó bằng cách nào?

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 4. Did you go lớn the party?

Một năm các bé xíu có thể gồm rất nhiều buổi tiệc với bạn bè của mình. Unit 4 này sẽ giúp các con kể về bữa tiệc mình sẽ trải qua 1 cách tấp nập và tự nhiên nhất bởi Tiếng Anh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Chủ đề bữa tiệc

invite

/ɪnˈvaɪt/

mời

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

thưởng thức

cartoon

/kɑːˈtuːn/

hoạt hình

present

/ˈprez.ənt/

quà

Động từ thừa khứ

bought

/bɔːt/

mua

gave

/ɡeɪv/

cho

drank

/dræŋk/

uống

went

/went/

đi

thought

/θɔːt/

nghĩ

Mẫu câu hỏivề bữa tiệc

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Did you go to lớn the party?

Yes, I did

No, I didn’t

Bạn bao gồm đến buổi tiệc không?

What did you vì chưng at the party?

I + Ved + O

Bạn đã làm gì ở bữa tiệc?

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 5. Where will you be this weekend?

Kỳ ngủ là thời điểm được những con mong đợi nhất trong năm. Unit 5 để giúp các nhỏ học được những từ mới diễn tả về kỳ nghỉ của bản thân cũng như những mẫu câu để áp dụng một cách tự nhiên nhất trong hội thoại hàng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Kỳ nghỉ

sunbathe

/ˈsʌn.beɪð/

tắm nắng

explore cave

/ɪkˈsplɔːr//keɪv/

khám phá hang động

build sandcastle

/bɪld//ˈsændˌkɑː.səl/

xây thành tháp cát

Giới từ

in

/ɪn/

trong

on

/ɒn/

trên

by

/baɪ/

gần, cạnh

at

/æt/

Mẫu câu hỏi về kỳ nghỉ

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Where will you be?

I think I’ll be ...

Bạn đã ở đâu?

What will you do?

I think I’ll ….

Bạn sẽ có tác dụng gì?

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 6. How many lessons vày you have today?

Các tiết học tập trên lớp chiếm một nửa thời gian hàng ngày của chúng ta nhỏ. đang thật tệ nếu những con không thể biểu đạt về các tiết học của chính mình đúng không nào? Unit 6 đã trang bị cho những con lý lẽ để có thể kể về những tiết học một ngày của chính mình một cách tự nhiên và thoải mái nhất.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Ngày vào tuần

Monday

/ˈmʌn.deɪ/

Thứ hai

Tuesday

/ˈtʃuːz.deɪ/

Thứ ba

Wednesday

/ˈwenz.deɪ/

Thứ tư

Thursday

/ˈθɜːz.deɪ/

Thứ năm

Friday

/ˈfraɪ.deɪ/

Thứ sáu

Tần suất

Once

/wʌns/

Một lần

Twice

/twaɪs/

Hai lần

Three times

/θriː/ /taɪmz/

Ba lần

Mẫu câu về số lượng và tần suất

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

How many lessons bởi vì you have today?

I have + number + lessons today.

Bạn có bao nhiêu tiết học trong ngày?

How often vày you have...?

I have …. Once/ twice/ three times a week

Bạn có liên tiếp có ….?

Video losingravidos.com phía dẫn:

Unit 7. How do you learn English

Unit 7 hỗ trợ cho các con tự mới về kiểu cách học giờ đồng hồ Anh và các mẫu câu để trò chuyện, chia sẻ với bạn bè về phương pháp học giờ Anh từng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Cách học tập và luyện tập tiếng Anh.

practise

/ˈprӕktis/

luyện tập

speak

/spiːk/

nói

write

/rait/

viết

vocabulary

/vəˈkӕbjuləri/

từ vựng

listen

/ˈlisn/

nghe

read

/riːd/

đọc

story

/ˈstoːri/

truyện

Mẫu câu về học tập Tiếng Anh

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

How bởi you practise…?

I practise …. By + V-ing.

Bạn rèn luyện … bằng cách nào?

Why do you learn English?

I learn English because...

Tại sao bạn lại học Tiếng Anh?

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 8. What are you reading?

Unit 8 góp các bé xíu miêu tả được những nhân thứ mà các con sẽ đọc trong số câu truyện cổ tích và biện pháp hỏi đáp về đặc điểm của một nhân vật.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các nhân đồ dùng trong truyện

character

/ˈkӕrəktə/

nhân vật

police

/pəˈliːs/

cảnh sát

brave

/breiv/

dũng cảm

smart

/smaːt/

thông minh

generous

/ˈdʒenərəs/

lộng lẫy

gentle

/ˈdʒentl/

lịch thiệp

hardworking

/ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/

chăm chỉ

Mẫu câu về những nhân vật trong truyện

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What are you reading?

I’m reading + story name

Bạn đang đọc gì vậy?

What’s … like…?

It’s + adj

Nhân đồ vật đó chũm nào?

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 9. What did you see at the zoo?

Unit 9 đem đến lượng vốn từ hết sức thú vị về những con đồ dùng trong sở thú. Sau khoản thời gian học kết thúc Unit này, các con rất có thể thoải mái biểu đạt về một ngày đi dạo ở sở thú của chính mình rồi!

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Động đồ vật trong sở thú

python

/ˈpaiθən/

con trăn

lion

/ˈlaɪ.ən/

sư tử

roar

/rɔːr/

gầm

peacock

/ˈpiːkok/

con công trống

gorilla

/ɡəˈrilə/

khỉ gorilla

panda

/ˈpæn.də/

gấu trúc

trunk

/traŋk/

vòi voi

elephant

/ˈel.ɪ.fənt/

con voi

Mẫu câu về các loài đồ gia dụng trong sở thú

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What did you see at the zoo?

I saw ….. At the zoo.

Bạn thấy gì nghỉ ngơi sở thú?

When did you go khổng lồ the zoo?

I went there + time

Ban đi sở thú thời điểm nào?

Unit 10. When will thể thao day be?

Thể thao là mọt quan tâm của đa số bạn bé dại trong cuộc sống hàng ngày. Unit 10 sẽ trang bị đến các nhỏ xíu bộ từ vựng về các dịp lễ và các cuộc thi nói chung, đồng thời, những con cũng học được bí quyết hỏi cùng đáp xoay quanh các vận động ở trường.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ về thời điểm dịp lễ và cuộc thi

Independence day

/ˌɪn.dɪˈpen.dəns//dei/

Ngày độc lập

competition

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

cuộc thi

singing contest

/ˈsɪŋ.ɪŋ//ˈkɒn.test/

cuộc thi ca hát

Sport day

/spɔːt//dei/

ngày thể thao

running race

/ˈrʌn.ɪŋ/ /reɪs/

cuộc chạy đua

football match

/ˈfʊt.bɔːl//mætʃ/

trận láng đá

table tennis

/ˈteɪ.bəl//ˈten.ɪs/

bóng bàn

Mẫu câu về sự việc kiện nghỉ ngơi trường và hoạt động thể thao

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

When will …. Be?

It’ll be on + Date

Sự kiện đó tổ chức vào trong ngày nào?

What are you going to do on sport day?

I’m going to + V-ing.

Tôi dự định sẽ ….

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 học tập kỳ 2

Đến với học kỳ 2, các bé nhỏ sẽ tiếp xúc với rất nhiều từ new trong đa dạng chủ điểm, đồng thời cũng rất được học các mẫu câu hơn, giúp các con linh hoạt hơn khi giao tiếp.

Unit 11: What’s the matter with you?

Unit 11 luân chuyển quanh chủ thể về các vấn đề sức mạnh thường chạm chán như những căn bệnh không giống nhau và cách hỏi thăm sức khỏe của fan khác.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các vấn đề về sức mạnh thường gặp

fever

ˈfiː.vər/

sốt

pain

/peɪn/

cơn đau

headache

/ˈhed.eɪk/

đau đầu

earache

/ˈɪə.reɪk/

đau tai

cough

/kof/

ho

toothache

/tuːθ.eɪk/

đau răng

dentist

/'dentist/

nha sĩ

sore throat

/soː//θrəut/

đau họng

Mẫu câu về những vấn đề về sức khỏe

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What’s the matter with you?

I have a ….

Bạn bị làm thế nào thể?

Video losingravidos.com phía dẫn:

Unit 12. Don’t write your xe đạp too fast

Unit 12 để giúp đỡ các bé nhỏ học được cách diễn đạt các dụng cụ và hành động nguy hiểm phải né trong cuộc sống đời thường hàng ngày.

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Anh Đêm Qua, Kết Quả Bóng Đá Ngoại Hạng Anh 2020

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Vật dụng nguy hại ở nhà

knife

/naif/

dao

stove

/stəuv/

lò nướng

match

/mӕtʃ/

diêm

burn

/bəːn/

cháy

Hành động nguy hại ở nhà

climb

/klaim/

break

/breik/

bẻ gãy

scratch

/skrӕtʃ/

vết xước

balcony

/ˈbӕlkəni/

ban công

Mẫu câu về việc cố xẩy ra ở nhà

Mẫu câu

Cách trả lời

Ý nghĩa

Don’t + V!

Ok, I won’t.

Đừng gồm làm gì

Why shouldn’t I …?

Because you may...

Tại sao tôi kiêng kị việc đó?

Video losingravidos.com hướng dẫn:

Unit 13. What bởi vì you vì chưng in your freetime?

Unit 13 đem lại một bài học kinh nghiệm hết sức độc đáo với chủ đề về các hoạt động trong thời gian rảnh. Những con cũng rất được học mẫu thắc mắc và đáp về những hoạt động các nhỏ bé làm khi đàng hoàng rỗi.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các hoạt động trong thời hạn rảnh

survey

/səˈvei/

khảo sát

free time

/ˌfriː ˈtaɪm/

thời gian rảnh

surf the internet

/sɜːf//ðiː//ˈɪn.tə.net/

lướt internet

do karate

/də//kəˈrɑː.ti/

tập karate

swimming

/ˈswɪm.ɪŋ/

bơi lội

go fishing

/ˈfɪʃ.ɪŋ/

đi câu cá

go hiking

/ˈhaɪ.kɪŋ/

đi leo núi

Mẫu câu về chuyển động trong thời hạn rảnh

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What do you vì in your không tính phí time?

S+V in my không tính phí time.

Bạn làm gì trong thời hạn rảnh?

Unit 14. What happened in the story?

Truyện là đều món ăn niềm tin không thể thiết với các bạn nhỏ. Vậy làm sao để nói những mẩu chuyện ấy bằng Tiếng Anh? Unit này vẫn trang bị mang đến các bé bỏng đầy đủ “công cụ” để kể lại hoàn chỉnh một mẩu truyện bằng giờ Anh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các từ về cách kể một câu chuyện

seed

/siːd/

hạt

watermelon

/ˈwɔː.təˌmel.ən/

dưa hấu

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

trao đổi

princess

/prɪnˈses/

công chúa

castle

/ˈkɑː.səl/

lâu đài

greedy

/ˈɡriː.di/

tham vọng

intelligent

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh

Mẫu câu về tình tiết câu chuyện

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What happened in the story?

First,....

Điều gì xảy ra trong mẩu chuyện vậy?

What vì chưng you think of…?

I think ...

Bạn nghĩ nuốm nào về ...

Unit 15. What would you like to be in the future?

Chắc hẳn từng bạn nhỏ đều tất cả ước mơ về nghề nghiệp trong tương lai. Unit 15 để giúp đỡ các con tất cả vốn tự vựng và kiến thức về mẫu câu để diễn đạt về mong mơ của mình.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các trường đoản cú chỉ nghề nghiệp

future

/ˈfjuː.tʃər/

tương lai

past

/pɑːst/

quá khứ

present

/ˈprez.ənt/

hiện tại

pilot

/ˈpaɪ.lət/

phi công

architect

/ˈɑː.kɪ.tekt/

kiến trúc sư

plane

/pleɪn/

máy bay

spaceship

/ˈspeɪs.ʃɪp/

phi thuyền

Mẫu câu về nghề nghiệp

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What would you lượt thích to be in the future?

I would like to be ….

Bạn ý muốn làm nghề gì vào tương lai

Unit 16. Where’s the post office?

Trong Unit 16, các bé sẽ học tập được những từ vựng duy nhất số vị trí quen thuộc tương tự như cách hỏi và chỉ đường đến những vị trí đó. Chủ đề này chắc rằng sẽ rất hữu ích và thân thuộc nhằm các nhỏ bé áp dụng trong cuộc sống thường ngày hàng ngày.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Các địa điểm

theatre

/'θiətə/

nhà hát

museum

/mjuˈziəm/

bảo tàng

stadium

/ˈsteidiəm/

sân vận động

bus stop

/bas//stop/

bến xe pháo buýt

Vị trí những địa điểm

opposite

/ˈopəzit/

đối diện

between

/biˈtwiːn/

ở giữa

on the corner

/ˈkoːnə/

ở góc

Mẫu câu về địa điểm và phương tiện giao thông

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Excuse me! Where is the …?

It’s …..

Xin lỗi! Địa đặc điểm đó ở đâu?

How can I get to…?

Làm biện pháp nào để mang đến …?

Unit 17. What would you lượt thích to eat?

Unit 17 sẽ cung cấp vốn từ vựng về đồ ăn và những mẫu thắc mắc đáp về sở trường ăn uống của mọi bạn xung quanh.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ vựng chỉ trang bị ăn

sausage

/ˈsosidʒ/

xúc xích

butter

/ˈbatə/

grape

/ɡreip/

nho

noodle

/ˈnuːdl/

mỳ

biscuit

/ˈbiskit/

bánh quy

a carton of milk

/milk/

1 vỏ hộp sữa

a glass of orange juice

/ˈorindʒ/

1 cốc nước cam

Mẫu câu về loại đồ ăn và số lượng

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What would you like to eat/ drink?

I like to eat/ drink ….

Bạn say đắm ăn/ uống gì?

How many/ How much bởi vì you eat/ drink everyday?

I eat/ drink …. Everyday

Bạn ăn/ uống bao nhiêu mỗi ngày?

Video losingravidos.com phía dẫn:

Unit 18. What will the weather be lượt thích tomorrow?

Thời máu là chủ đề mà chúng ta cần giao tiếp hàng ngày, cho nên nắm được các từ vựng và mẫu thắc mắc về thời tiết là cực kỳ quan trọng.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ mùa cùng thời tiết

forecast

/ˈfoːkaːst/

dự đoán

snowy

/'snoui/

trời tuyết

windy

/'windi/

trời gió

foggy

/'fɔgi/

trời sương mù

spring

/spriŋ/

mùa xuân

summer

/ˈsamə/

mùa hè

autumn

/ˈoːtəm/

mùa thu

season

/ˈsiːzn/

mùa

Mẫu câu về thời tiết cùng mùa

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

What will the weather be like tomorrow?

It will be ….

Thời huyết ngày mai núm nào?

Unit 19. Which place would you like to visit?

Unit 19 mở ra bài học về các danh lam, chiến thắng cảnh tại địa phương. Các nhỏ xíu sẽ được cung ứng các vốn trường đoản cú để biểu đạt những địa danh mình đã đi qua. ở kề bên đó, sau Unit này, những con sẽ có thể thành thạo hỏi đáp về những chủ đề luân chuyển quanh khu vực mình muốn/ đã từng có lần tham quan.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ chỉ vị trí ở Hà Nội

pagoda

/pəˈɡəudə/

chùa

bridge

/bridʒ/

cầu

temple

/ˈtempl/

đền

Từ chỉ cảm nhận

expected

/ɪkˈspek.tɪd/

mong đợi

exciting

/ɪkˈsaɪ.tɪŋ/

háo hức

attractive

/əˈtræk.tɪv/

thu hút

Mẫu câu về vị trí muốn ké thăm

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Which place would you like to visit,... Or….?

I would lượt thích to visit ...

Bạn mong muốn ghé thăm địa điểm nào , …. Xuất xắc ….?

What vị you think of…?

I think ...

Bạn nghĩ về gì về vị trí này?

Unit 20. Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the country?

Unit 12 để giúp đỡ các bạn bé dại học bí quyết so sánh cuộc sống thường ngày ở thành thị với nông thôn bởi nhiều từ bắt đầu và mẫu mã câu thú vị.

Từ vựng

Nội dung

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Từ diễn đạt nơi chốn

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

ồn ào

busy

/ˈbɪz.i/

bận rộn

expensive

/ɪkˈspen.sɪv/

đắt

quite

/kwaɪt/

yên tĩnh

peaceful

/ˈpiːs.fəl/

yên bình

Mẫu câu so sánh địa điểm

Mẫu câu hỏi

Cách trả lời

Ý nghĩa

Which one is..., … or ….?

I think ...

So sánh 2 địa điểm về cùng 1 vấn đề

Học tự vựng là vô cùng quan trọng đặc biệt với sự vạc triển kỹ năng Tiếng Anh của bé xíu một giải pháp toàn diện. Mặc dù nhiên, làm nỗ lực nào để ghi nhớ cùng phát âm chuẩn khối lượng từ vựng khổng lồ là thách thức rất lớn. Đặc biệt, cùng với nhiều bố mẹ không có khá nhiều thời gian với con hoặc tất cả vốn giờ Anh hạn chế, thì việc cho bé học online bởi một khóa học unique quốc tế của losingravidos.com sẽ là 1 trong những lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo nhất để nhỏ học giỏi hơn tức thì tại nhà!

Chương trình tất cả áp dụng công nghệ nhận diện các giọng nói của Google công nghệ I - Speak - technology hiện đại nhất trong các phần mềm học giờ đồng hồ Anh ở việt nam hiện nay, có chức năng thu âm giọng phát âm của trẻ, reviews độ bao gồm xác, chỉ ra các từ nhưng mà trẻ đọc không tốt, từ đó giúp trẻ kiểm soát và điều chỉnh phát âm chủ yếu xác.

Buổi luyện giao tiếp I-speak, học sinh được đóng vai nhân vật, truyện trò cùng robot của losingravidos.com hoặc thách đấu thẳng với các bạn khác đã online trong hệ thống, tạo môi trường tương tác giờ Anh tác dụng cho bé.

Giáo viên huấn luyện đều là giáo viên phiên bản ngữ đến từ Anh - Mỹ, có bằng cấp thế giới và khiếp nghiệm giảng dạy nhiều năm, đảm bảo chất lượng dạy buổi tối ưu, truyền đạt dễ nắm bắt nhất đến bé.

Chương trình học được các chuyên gia nghiên cứu vãn và kiến thiết bám gần kề chương trình Sách Giáo Khoa. Vào đó, từng buổi học bao gồm 1 video bài bác giảng và các bài luyện tập để học viên rèn luyện đầy đủ cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Bởi vì vậy, chương trình bảo đảm an toàn phù hợp với học sinh Việt Nam, mang lại kết quả thiết thực với tác dụng học trên lớp.

*
Khóa học tập online của losingravidos.com giúp những con trải nghiệm chất lượng học tiếng Anh chuẩn Quốc tế ngay lập tức tại nhà

Để có thể giúp các con có môi trường xung quanh học tiếng Anh chuẩn ngay tại nhà, cha mẹ hãy quan sát và theo dõi fanpage cùng kênh Youtube của losingravidos.com để nhận thêm nhiều bài bác giảng có lợi về từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5 chuẩn chỉnh theo công tác mới.

Đặc biệt, losingravidos.com còn hỗ trợ tài khoản học tập thử trọn vẹn miễn phí cho các bậc phụ huynh ao ước được trải nghiệm thực tiễn chương trình. Phụ huynh có thể đăng ký để con trải nghiệm những bài học thú vui tại đây