Phật nói kinh a di đà

      170

*
 
PHẬT THUYẾT tởm A DI ĐÀ

Như thị xẻ văn: độc nhất thời, Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, bọn chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Bạn đang xem: Phật nói kinh a di đà

Tinh chư tình nhân Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương tử, A-dật-đa ý trung nhân Tát, Càn-đà-ha-đề người thương Tát, thường xuyên Tinh Tấn nhân tình Tát, dữ như thị đẳng chư đại nhân tình Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu trái đất danh viết cực Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà vậy danh vi cực Lạc? Kỳ quốc bọn chúng sanh, vô hữu bọn chúng khổ, đản thọ chư lạc, thế danh cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị cụ bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa tía địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân giữ ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu thọ các, diệc dĩ kim, ngân, lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh dung nhan thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích nhan sắc xích quang, bạch nhan sắc bạch quang, vi diệu mùi hương khiết.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thắng lợi như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sanh, thường xuyên dĩ thanh đán, những dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng nhường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời trả đáo bổn quốc, phạn thực khiếp hành.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng vi diệu tạp sắc bỏ ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng bỏ ra điểu.

Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ đồ dùng vị thử điểu thật thị tội báo sở sanh. Cũng chính vì giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo đưa ra danh, hà huống hữu thật? Thị chư bọn chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất kỳ diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên và thoải mái giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành quả như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cầm cố hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị nỗ lực hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Cầm danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số chi sở năng tri. Chư người thương Tát bọn chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành tích như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, chúng sanh sinh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung đa hữu tốt nhất sanh té xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ thuyết.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Tuất 1970 Năm 2021 Nữ Mạng 1970, Tử Vi Tuổi Canh Tuất Năm 2021 Nam Mạng

Xá-lợi-phất! bọn chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội độc nhất vô nhị xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam giới tử, thiện thanh nữ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược độc nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất trọng tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng thông thường thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân tầm thường thời, chổ chính giữa bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật rất Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! ngã kiến thị lợi cầm cố thuyết demo ngôn. Nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phạt nguyện sanh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như bổ kim trả tán thán A-di-đà Phật, bất khả tư nghị công đức đưa ra lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang đãng Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, thay đổi phú tam thiên đại thiên cố gắng giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! nam giới phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang quẻ Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến đổi phú tam thiên đại thiên nắm giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương thế giới, hữu Vô Lượng thọ Phật, Vô Lượng tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng mạo Phật, Tịnh quang quẻ Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên nạm giới, thuyết thành thật ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương nạm giới, hữu Diệm Kiên Phật, tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thay giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương thế giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang đãng Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, đổi thay phú tam thiên đại thiên nỗ lực giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương quả đât hữu Phạm Âm Phật, Tú vương Phật, hương Thượng Phật, mùi hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc đẹp Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la lâu Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến duy nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di tô Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến đổi phú tam thiên đại thiên cố gắng giới, thuyết trung thực ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tứ nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà gắng danh vi: nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện nữ nhân, văn thị khiếp thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái mạnh tử, thiện cô bé nhân, giai vi nhất thiết chư Phật bỏ ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối gửi ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị nắm Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phân phát nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị nạm Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện chị em nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương vạc nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như xẻ kim đưa xưng tán chư Phật bất khả bốn nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán xẻ bất khả tứ nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu bỏ ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, con kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh thuyết thị duy nhất thiết thế khó khăn tín bỏ ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri bổ ư ngũ trược ác thế, hành demo nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị duy nhất thiết trần thế thuyết demo nan tín chi pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết demo thử gớm dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, tốt nhất thiết vậy gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan tin vui tín thọ, tác lễ nhi khứ.