Nghe tụng kinh a di đà

      179
áp dụng Phím Tắt đến Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp sau Nghe bài bác Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng tôn kính Gởi theo đám mây hương Phưởng phất mọi mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời duy trì đạo Theo từ bỏ tánh làm lành cúng pháp giới chúng sinh cầu Phật từ bỏ gia hộ Tâm người tình Đề bền vững và kiên cố Xa bể khổ mối cung cấp mê Chóng quay về bờ Giác ( Xá rồi hiểu tiếp bài kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi vô thượng bố cõi chẳng ai bởi Thầy dạy khắp trời người thân phụ lành chung bốn loại Quy y tròn một niệm xong sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương cùng tán thán Ức kiếp không thuộc tận

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường xuyên rỗng yên Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngời Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Nghe tụng kinh a di đà

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào tận hỏng không, trở nên pháp giới, quá hiện nay vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, nhân hậu Thánh Tăng, hay trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền người tình Tát, Hộ Pháp Chư Tôn người thương Tát, Linh sơn Hội Thượng Phật nhân tình Tát. ( 1 lạy ) Chí trung tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương rất lạc nhân loại đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán rứa Am người tình Tát, Đại nạm Chí bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương tình nhân Tát, thanh tịnh Đại Hải Chúng nhân tình Tát. ( 1 lạy ) Chúng bé xin chí thành Sám hối Xưa kia gây ra bao nham hiểm Đều vày vô thỉ tham sảnh si bởi vì thân mồm ý phát sanh ra không còn thảy từ ni xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên bọn Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương thơm chí thiền Pháp thân cục bộ hiện tiền chứng tỏ hương nguyện phước ngay lập tức ban cho. Phái mạnh Mô hương thơm Vân Cái ý trung nhân Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trọng điểm đà la ni. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, người yêu đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra vạc duệ, Số đát na đát toả. Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha cung cấp đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phân phát đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha người yêu đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phát xà da đế, Ma ha vạc xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phân phát sa phát sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, tất rị vớ rị, sơn rô đánh rô, bồ đề dạ người yêu đề dạ, người thương đà dạ bồ đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị dung nhan ni na, cha dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, Ta bà ha. Vớ đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến thắng yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH cha NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phân phát truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam mô Thập Phương thường Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện to Trì tụng ghê A Di Đà bên trên đền tứ ơn nặng trĩu Dưới cứu vớt khổ tam vật Nếu có ai thấy nghe Đều phát người tình đề vai trung phong Khi mãn báo thân này sanh qua cõi cực La5d. Nam tế bào Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu vô cùng nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp cực nhọc tìm ước Nay bé nghe thấy siêng trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật, người thương Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT kinh A DI ĐÀ

( Hán dịch, bên Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở chỗ vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi tín đồ điều quen thuộc biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, phần đông vị đại môn đệ như thế. Với hàng Đại nhân tình Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa người thương Tát, Càn- Đà- Ha- Đề người thương Tát, Thường- Thinh- Tấn nhân tình Tát, thuộc với những vị Đại người tình Tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng mang đến dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ trên đây qua phương tây quá mười muôn ức cõi Phật, có nhân loại tên là cực Lạc, trogn quả đât đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà bây chừ đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó vày sao thương hiệu là cõi cực Lạc? vì chúng sinh trong cõi đó không có bị số đông sự khổ, chỉ hưởng đa số điều vui, yêu cầu nước đó tên là rất Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi rất Lạc tất cả bảy từng bao lơn, bảy từng rèm lưới, bảy từng hàng cây, đều bởi bốn hóa học báu phủ quanh giáp vòng, chính vì như vậy nên nước đó tên là rất Lạc. Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc tất cả ao bằng bảy châu báu, vào ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, lòng thuần dùng cát rubi trải làm cho đất.

Vàng bạc, giữ ly, pha lê hiệp thành phần đa thềm, con đường ở bốn mặt ao; trên thềm đường bao gồm lầu gác cũng hầu hết nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao gồm hoa sen phệ như bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh nắng xanh, sắc đá quý thời tia nắng vàng, dung nhan đỏ thời ánh nắng đỏ, nhan sắc trắng thời ánh sáng trắng, nhiệm mầu thơm tho trong sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, hay trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, đêm ngày sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sinh trong cõi kia thường vào khoảng sáng sớm, phần lớn lấy đãi hoa đựng phần nhiều hoa xuất sắc đem cúng nhường nhịn mười muôn ức Đức Phật ngơi nghỉ phương khác, đến giờ ăn liền quay trở lại bổn quốc ăn uống cơm xong xuôi đi khiếp hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc chiến thắng công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường có những như là chim mầu sắc cute là thường, làm sao chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó sớm hôm sáu thời kêu tiếng hoà nhã.

tiếng chim kia diễn nói hầu như pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, chén thánh đạo phần..v..v.. Bọn chúng sanh vào cõi kia nghe giờ chim ngừng thảy đa số niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ nhận định rằng những giống như chim kia thiệt là vì tội báo sinh ra. Vày sao? bởi vì cõi của Đức Phật đó không tồn tại ba đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Rất nhiều giống chim đó là vì Đức Phật A Di Đà muốn tạo cho tiếng pháp được tuyên lưu mà đổi thay hoá tạo sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và rượu cồn mành lưới báu, làm cho vang ra giờ đồng hồ vi diệu, thí như trăm nghìn lắp thêm nhạc đồng một lúc hoà chung. Người nào nghe giờ đó thoải mái và tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tích công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! khu vực ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó bởi vì sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước vào mười phương không xẩy ra chướng ngại chính vì như vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô hạn a tăng kỳ kiếp, đề nghị hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại đến nay, đã có được mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó bao gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử mọi là bực A La Hán, chẳng đề xuất ính đếm mà rất có thể biết được, hàng người tình Tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành quả công đức trang nghiêm nhường ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi cực Lạc, đầy đủ chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có khá nhiều vị bực tốt nhất sanh ngã xứ, số đó khôn xiết đông, chẳng cần tính đếm cơ mà hết được, chỉ rất có thể dùng số vô lượng vô biên a – tăng – kỳ để nói thôi! Xá- Lợi- Phất! thuộc sanh làm sao nghe số đông điều trên đây, bắt buộc phải vạc nguyện ước sanh về nước đó.

Ví sao? do đặng thuộc với các bậc Thượng thiện nhơn như vậy câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên nhưng mà được sanh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu bao gồm thiện phái mạnh tử, thiện nữ nhân như thế nào nghe nói tiên phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc bố ngày, hoặc tứ ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời tín đồ đó mang lại lúc lâm phổ biến Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh chúng hiện thân ngơi nghỉ trước tín đồ đó.

Xem thêm: Top 7 Cách Trị Nám Bằng Trầu Không Như Thế Nào Cho Hiệu Quả Cao Nhất?

Người đó dịp chết tinh thần không điên đảo, tức thì được vãng sinh về cõi nước rất Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy gồm sự ích lợi ấy đề nghị nói phần lớn lời như thế. Nếu gồm chúng sinh nào, nghe đều lời trên đó, phải phải phạt nguyện sinh về cõi nước rất Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng đều có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng tá Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số mọi Đức Phật như vậy đều sinh hoạt tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “ chúng sanh các người phải cần tin kinh: xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Tây, gồm đức Vô Lượng- lâu Phật, Vô- Lượng- tướng mạo Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng mạo Phật, Tịnh- quang quẻ Phật. Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, mọi ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắp cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng: “ bọn chúng sanh những ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Bắc, gồm đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sanh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số mọi đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời trung thực rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải đề xuất tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! trái đất phương dưới, tất cả đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang quẻ Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số đông đảo đức Phật như thế, đầy đủ ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thành thật rằng:“ chúng sanh những ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! nhân loại phương trên, tất cả đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương vãi Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số số đông đức Phật như thế, đầy đủ ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm khắpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải yêu cầu tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! vị trí ý của ông nghĩ núm nào, ví sao tên là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! vị nếu tất cả thiện phái mạnh tử, thiện chị em nhân như thế nào nghe ghê này nhưng thọ trì đó, cùng nghe danh hiệu của Đức Phật, thời đầy đủ thiện nam giới tử thuộc thiện cô gái nhơn ấy số đông được tất cả các tiên phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! mang lại nên các ông đều phải tin dấn lời của Ta và của các đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! nếu như có fan đã phân phát nguyện, hiện giờ phát nguyện, vẫn phát nguyện hy vọng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người dân ấy gần như đặng ko thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; chỗ cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện thời sanh về, hoặc sẽ sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang đến nên những thiện phái mạnh tử, thiện nữ nhân nếu fan nào có tin tưởng thời phải buộc phải phát nguyện sanh về cõi nước kia.

7. THUYẾT tởm RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức cấp thiết nghĩ bàn của những đức Phật, những đức Phật đó cũng ngợi khen công đức cần yếu nghĩ bàn của Ta cơ mà nói lời này: “Đức mê say Ca Mâu Ni Phật hay có tác dụng được bài toán rất khó khăn hi hữu, có thể ở vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, con kiến trược, phiền trược, óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, mà lại Ngài bệnh được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì những chúng sinh nói kinh pháp nhưng tát cả trần thế khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải ghi nhận rằng Ta nghỉ ngơi trong đời ác ngũ trược thiệt hành bài toán khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì toàn bộ thế gian nói tởm pháp cực nhọc tin này, sẽ là rất khó! Đức Phật nói khiếp này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng các vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mắt tin thừa nhận đảnh lễ Phật nhưng lui ra. Phật Nói khiếp A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ nhân loại Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ bọn chúng sanh; Lời vạc nguyện thề khôn cùng sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng cho BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài người tình Tát tiệm Tự Tại người thương Tát thực hành sâu xa pháp chén Nhã ba la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, buộc phải qua không còn thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc đẹp chẳng không giống gì Không, không chẳng khác gì Sắc, Sắc đó là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng phần đông như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng “ không “ của rất nhiều pháp ấy không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt.

Cho đề nghị trong “ chân không “ không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không tồn tại nhãn giới cho tới không bao gồm ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; không có già chết, cơ mà cũng không có cái hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không tồn tại trí tuệ, cũng không tồn tại chứng đắc.

Vì không có chỗ hội chứng đắc buộc phải Bồ tát y theo bát nhã cha la mật đa, trung tâm không chống ngại, vày không phòng ngại đề nghị không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào chén bát nhã cha la mật đa, được đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên biết Bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Vì vậy, nói ra bài chú chén bát nhã tía la mật đa, tức tốc nói bài xích chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, bố la yết đế, bố la tăng yết đê, tình nhân đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sinh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam mô A Di Đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, vớ đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan nhiều Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ – Ta bà ha ( 7 vươn lên là )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc đá quý ròng, Tướng tốt sáng ngời không gì sánh, Bạch hào uyển gửi năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong bốn bể lớn, rất nhiều hoá Phật trong hào quang, bọn chúng hoá bồ tát cũng vô biên, tứ mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh, Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát.

Nam tế bào Tây Phương rất Lạc nhân loại Đại tự Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam tế bào Quán núm Âm người tình Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại nạm Chí nhân tình Tát ( 3 lần )

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải Chúng bồ Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một con đường nầy, Nhứt trọng tâm niệm Phật khó gì bay ra, Vậy khuyên cần niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thiệt là cực kỳ cao. Tốt trừ tám vàn trằn lao, Tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng có tác dụng vua, vứt ngối vứt nước vô miếu mà tu, Xeta ra trường đoản cú kiếp sẽ lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo kia mà. Trong khi ngài new xuất gia, tứ mươi tám nguyện phát ra một lần. Nguyện nào thì cũng lắm oai nghiêm thần, Nguyện nào thì cũng trọng về phần độ sanh, vì chưng thương quả đât bất bình, đề nghị chi đầu Phật nhưng mà đành quăng quật ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, chúng ta là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện xuất hiện nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành cha bảo đồ lũ thất trân. Lưu giữ ly quả khu đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới cả ngày đêm, có cây rất báu gồm chim cực kỳ kỳ, lạ thường cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua. Phong quang vui vẻ tư mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà tất cả thệ một lời, xuất hiện thêm cõi ấy tiếp bạn vãng sanh, Mười phương ai phân phát lòng thành, Nhất trung tâm mà niệm hòng danh của Ngài. Từng ngày trong thời điểm hôm mai, Niệm từ bỏ mười tiếng mang đến rày cha trăm, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, chuyên trì niệm Phật, lòng chăm phát nguyền. Nguyện sinh về cõi Bảo Liên, Là địa điểm Cực Lạc làm việc miền Tây phương, Đến khi thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang đãng rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm thanh nhàn ngày ngày vui chơi, Sống thọ kiếp kiếp đời đời, không già không bị tiêu diệt không dời đi đâu. Nguyện cho lúc bé sắp lâm tầm thường Sạch trừ toàn bộ những chướng ngại Tận đôi mắt thấy Đức A Di Đà lập tức được vãng sinh về cực Lạc Phật kia, bọn chúng hội hầu như thanh tịnh bé liền từ trực tiếp hoa sen sanh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang nhân hậu tiền trao con “ người tình đề cam kết “ Được Đức Như Lai thọ ký xong Con hoá vô số trăm ức thân mức độ trí to lớn khắp mười phương công dụng tất cả cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng gớm công đức hạnh hơn hết Phước đức tương đối nhiều cùng hồi phía Nguyện pháp giới to lớn cùng bọn chúng sanh Đều sanh lịch sự nước Phật A Di Đà Nguyện diệt cha chướng cùng phiền óc Nguyện được trí huệ trong sáng nhất toàn bộ tội chướng số đông tiêu hết đời đời kiếp kiếp thường có tác dụng đạo ý trung nhân Tát Nguyện sanh về tây phương nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là phụ huynh Hoa nở thấy Phật được vô sinh Bậc ý trung nhân Tát là bạn bè không thoái lui Nguyện rước công đức nầy, Một lòng phổ cập cho tất cả Con và toàn bộ chúng sanh, Đều được thành đạo phật cả.

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phạt lòng vô thượng. ( 1 lạy ) trường đoản cú quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) từ bỏ quy y tăng, xin nguyện bọn chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy không ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng chắp tay phát âm )

HOÀ phái mạnh THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi gọi tiếp )

Nguyện lấy công đức nầy, hướng tới khắp tất cả, Đệ tử và bọn chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.